ZÁSADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREVÁDZKOVATEĽ:

PREVÁDZKOVATEĽOM je Carnelian Prime accounting, s.r.o., sídlom: Slovenských dobrovoľníkov 361/34, 010 03 Žilina, Slovenská republika, IČO: 51 719 339, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 70128/L

tel. kontakt: 0911 844 918      e-mail: uctovnictvo@carnelian.sk

Prevádzkovateľ nemá vymenovaného zástupcu ani nemá poverenú zodpovednú osobu.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania osobných údajov sa na Prevádzkovateľa môže Dotknutá osoba obrátiť prostredníctvom: e-mailu: uctovnictvo@carnelian.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 0911 844 918.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:

Spracovávanie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ vykonáva je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, resp. na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, pričom na spracovávanie, poskytnutie a sprístupnenie týchto údajov sa súhlas Dotknutej osoby nevyžaduje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania.

Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je zmluva uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobu (článok 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR), t.j. spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

Prevádzkovateľom je plnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou a zákonných predpisov, ktoré sa daný zmluvný vzťah vzťahujú.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje Dotknutej osoby týkajúce sa účtovných dokladov budú spracovávané po dobu splnenia povinností zo zmluvy a v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra). Ostatné údaje Dotknutej osoby budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje Dotknutej osoby sa v súvislosti s vybavovaním objednávky, resp. plnením zo zmluvy odovzdávajú v nevyhnutnom rozsahu aj  tretím subjektom, a to:

Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Práva dotknutej osoby:

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k jej osobným údajom.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné alebo ak došlo k ich zmene, či je potrebné ich doplniť. Žiadosť o výmaz môže Dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s Nariadením GDPR. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (zabudnutie)

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie jej osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov:

Žiadosť o výmaz Prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

Právo na prenos osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Právo namietať spracúvanie na účely priameho marketingu a profilovanie

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môže Dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Potrebujete GDPR? Žiaden problém! Už od 250€

Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov zaviedlo pod hrozbou likvidačných sankcií významné zmeny, nové povinnosti takmer pre všetky obchodné spoločnosti.

Nenechajte sa zlikvidovať pokutami! Naša spoločnosť vám pomôže s prechodom na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, vypracujeme vám príslušnú dokumentáciu a poskytneme súčinnosť a poradenstvo pri prechode na nové pravidlá GDPR.

Kompletné založenie s.r.o.

S nami ušetríte stovky eur už v prvý deň!

Chcete založiť spoločnosť
s ručením obmedzeným a nemáte čas ani chuť na početné návštevy úradov, byrokraciu a komplikované písomnosti? Využite službu kompletného založenia spoločnosti.

Vypracujeme vám všetky potrebné listiny a dokumenty. Založenie spoločnosti u nás je bez starostí!

Koncová cena za službu je 269€
vrátane všetkých poplatkov s neobmedzeným počtom voľných živností. Náklady na založenie spoločnosti po vlastnej osi sú minimálne 405€ a vyššie podľa počtu predmetov podnikania.

Založiť si s.r.o. s pomocou profesionálov sa vždy oplatí!

Buďte informovaní,
nenechajte nič na náhodu

Výhodou vedenia účtovníctva mesačne je absolútny prehľad živnostníka alebo majiteľa spoločnosti o výške dani z príjmu, výške dani z pridanej hodnoty v prípade platiteľa DPH a o výške obratu za posledných dvanásť kalendárnych mesiacov pre účely DPH pri neplatiteľovi, teda klient má možnosť sledovať všetky vyššie uvedené hodnoty v reálnom čase a tak prispôsobiť svoje podnikanie požiadavkam, ktoré má.

24 hodín denne,
7 dní v týždni

O našich klientov sa staráme na úrovni. Vieme, že podnikanie prináša situácie, kedy je potrebné riešiť otázky týkajúce sa účtovníctva práve v danej chvíli.

Práve preto na vaše otázky odpovedáme denne, v naliehavých prípadoch sa nám dovoláte 24 hodín denne 7 dní v týždni. Tým zabezpečujeme, aby nedošlo k nesprávnym, mylným operáciám a účtovníctvo vašej spoločnosti bolo bezchybné.

Preberáme zodpovednosť
za pokuty

Svoju prácu vykonávame zodpovedne, riadne a včas. Pri uzatvorení zmluvy o vedení účtovníctva je z našej strany samozrejmosťou klauzula, podľa ktorej v prípade penalizácie zo strany Daňového úradu, Sociálnej poisťovne a pod. tieto sankcie hradíme my. To je zárukou, že naša práca je stopercentná.

Mesačné vedenie účtovníctva – príliš drahé? Mýtus!

Z praxe vyjde mesačné vedenie účtovníctva lacnejšie, ako jednorazové vypracovanie po skončení účtovného obdobia, dokonca s úsporou na rôznych typoch daní. Podnikateľ sa počas celého roka venuje svojmu predmetu činnosti a my vedeniu jeho účtovníctva a zároveň optimalizácii jeho daní.

Pýtate sa ako je to možné? Pri jednorázovom spracovaní účtovnej agendy už nie je možné zahrnúť náklady, o ktorých samotný podnikateľ ani len netušil, že mu ich platná legislatíva umožňuje. Mnoho podkladov je nekompletných a neraz niektoré operácie vykoná z účtovného hľadiska nesprávne a následne už nie je možné ich zahrnúť do daňovo uznaných výdavkov.